Αίτηση προγραμματισμού καταγραφής

Όροι χρήσης

Κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (ΥΜΑ), o χρήστης αποδέχεται πλήρως τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που ακολουθούν. Το ΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Τυχόν μεταβολές, θα κοινοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΥΜΑ, ευθύνεται αποκλειστικά για την εγκυρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που παρέχει, κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην εκάστοτε υπηρεσία. Περαιτέρω, το ΥΜΑ τηρεί ημερολόγια καταγραφής των ενεργειών που εκτελούν οι χρήστες κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP addresses).

Το ΥΜΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Μεταβολές στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή χωρίς να έχει απαραίτητα προηγηθεί σχετική ενημέρωση. Το ΥΜΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των υπηρεσιών από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών, από την υποβολή ανακριβών στοιχείων, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτών, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτές, από διακοπές της σύνδεσης στο διαδίκτυο, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.