Αίτηση προγραμματισμού καταγραφής

Πολιτική προστασίας

Το ΥΜΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους υπαγορεύεται από το νόμο, όπως ιδίως δεδομένα με σκοπό την πλήρη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου για σκοπούς ταυτοποίησης και επικοινωνίας. Επίσης συλλέγει για σκοπούς ταυτοποίησης εικόνες και φωτογραφίες που δεν περιέχουν βιομετρικά δεδομένα και επίσης η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν βασίζεται σε αυτοματοποιημένη λήψη δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία από το ΥΜΑ των απλών προσωπικών δεδομένων:

Άρθρο 6 παρ.1α ΓΚΠΔ: Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης.

Άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ: όταν η επεξεργασία απαραίτητη για την συμμόρφωσή του ΥΜΑ με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο.

Άρθρο 6 παρ.1στ ΓΚΠΔ: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το ΥΜΑ, εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων.

Δια της παρούσας ενημερώνεστε για την χρήση από το ΥΜΑ αυτών των δεδομένων και για τους νόμιμους σκοπούς της και συναινείτε στη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων προς και σε βάσεις δεδομένων του ΥΜΑ. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή προσωπικών δεδομένων προς το ΥΜΑ είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Διεύθυνση (Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών ή ΥΠ.Υ.Τ.) ή τον ΥΠΔ (DPO) του ΥΜΑ.

Ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΜΑ δηλώνει τη ρητή και ελεύθερη συναίνεσή του προς το ΥΜΑ υπό την ιδιότητά του ως Υπευθύνου Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και αρχειοθέτηση των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και της δημιουργίας αντιγράφων του προσωπικού του εγγράφου ταυτότητας/διαβατηρίου.